מדיניות החלפות, החזרות וביטולים תלבושת

החלפות והחזרות

1. החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

2. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם ברשת חנויות דלתא תמורת זיכוי, בתוך 21 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין.

3. זיכויים והחלפת מוצרים אפשריים בחנויות רשת דלתא. החלפה בחנויות דלתא של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנויות.

4. למרות האמור:

לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר ואשר יוצרו במיוחד עבור היצרן (למשל פריטים שהודפס עליהם סמל לבקשת הצרכן).

לא ניתן להחליף מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט ואשר הם בלעדיים לאתר או אינם מצויים במלאי בחנויות רשת דלתא, אלא רק להחזירם תמורת החזר כספי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה.

לא ניתן להחליף מוצרים מעונות קודמות, מוצרים שנרכשו במבצעים או מוצרי עודפים, אלא רק להחזירם תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בחנויות דלתא (לא באתר).

5. אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. בפרט, אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.

ביטולים

צרכן הרוכש מוצר באתר תלבושת by דלתא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של דלתא או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

1. אפשר לבטל עסקה שבמסגרתה רכש צרכן מוצר/ים מאתר האינטרנט של תלבושת בהתאם לאמור להלןלמעט עסקאות שבמסגרתן נרכשו על ידי הצרכן מוצר/ים שיוצרו במיוחד עבורו בעקבות העסקה (למשלפריטים שהודפס עליהם סמללבקשת הצרכן), אלא אם הביטול הוא בעקבות פגם במוצר או בעקבות אי התאמה בין המוצר שסופק לצרכן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן באתר.

2. מועד הביטול:

אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.

3. דרכי הביטול: דלתא מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

-               בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של דלתא, בטל' 077-6149090; או בהודעה בעל פה באחת חנויות רשת דלתא (לרשימת הסניפים לחץ כאן)

-               בדואר רשום, לכבוד דלתא גליל תעשיות בע"מ, שירות לקוחות דלתא, רחוב האשל 43, קיסריה;

-               בדואר אלקטרוני, לכתובת service@tilboshet.co.il;

 -               בפקס שמספרו 077-6048309;

-                באמצעות האינטרנט, בכתובת  https://www.tilboshet.co.il/cancel-order.

בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לדלתא לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

4. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר דלתא, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

5. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר דלתא בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6. ניתן יהיה לעשות שימוש בחברת השליחויות העובדת עם דלתא לצורך החזרת המוצר בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות דלתא (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).

7. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של דלתא לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

8. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקהובכלל זה חולצות או פריטי לבוש אחרים שלפי בחירת הצרכןהודפס עליהם סמל בית ספר.

בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של דלתא אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג דלתא, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.